fredag 25 februari 2011

Elfte steget

Efter boken: Att förstå de tolv stegen av Terence T. Gorski.
Att Växa.

Vi försökte genomgenom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom - varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

Elfte steget är "det andliga steget " i vilket du förbättrar din andliga förståelse av Gud. Första till och med tionde steget förebreder dig för detta steg. under de tre flrsta stegen börjar du tro på en högre makt, utan förebehåll, helt enkelt för att bli nykter. De flesta upptäcker att den högre makt de lär känna och förstå under det elfte steget är mycket olik den högre makt so mde vände sig till under första steget.

Fader Joseph Martin uttrycker det mycket enkelt och träffande när han säger: ”Man kan inte bjuda andliga spädbarn på biff. De skulle krävas av den.” Om man börjar diskutera andliga, mystiska gudsbegrepp med alkoholister alltför fort under deras tillfrisknande är det mycket möjligt att de går sin väg och aldrig kommer tillbaka.

Under de första tre stegen måste du fatta följande beslut: ” Vad eller vem är min högre makt? Vilken källa till hjälp finns det som är större och starkare än jag?” Du identifierar vad den är för dig, men det behöver inte vara ett andligt väsen.

Elfte steget innefattar följande uppgifter.


1. Du bestämmer dig för att tro på en högre makt och att kalla denna högre makt för Gud.

Det tog mig lång tid att förstå elfte steget. Det som bidrog till att förklara det var Overeaters Anonymous´ Stora bok, Compulsive Overeater, skriven av Bill B. När Bill skildrar sökandet efter en högre makttalar han om vad hans sponsor sade till honom att göra. När Bill berättade att han inte trodde på Gud frågade sponsorn honom: ”Är du beredd att tro att det finns en Gud?” När Bill svarade att han inte visste riktigt formulerade sponsorn frågan ett annat sätt: ”Är du beredd att tro att det kan finnas en Gud?” På det svarade Bill: ”Visst!” Jag är beredd att acceptera att det kan finnas en Gud.” Då sade hans sponsor: ”Jag vill att du tar papper och penna och beskriver hur du skulle vilja att Gud vore om det fanns en Gud. Du behöver inte säga att Han eller Hon existerar; fundera helt enkelt på vilka egenskaper eller kännetecken du skulle vilja att Gud hade om Han eller Hon verkligen existerade.” Bill skrev sin lista och höll möjligheten öppen att Gud finns, och det kan du också göra.

Jag tror att alla har en Gud vi har bara olika namn på Gud. En ateist sade en gång till mig: ”Terry, jag är ateist. Jag har ingen Gud.” jag frågade honom: ”Vad tror du på som ordnar ditt liv?”
”Jag tror på vetenskapen”, blev svaret.
Så hans ”Gud” var vetenskapen. Hur vet jag det? Därför att han ordnade sitt liv efter den. Jag föreslår att folk tänker på ordet GUD som en akronym av ”Goda Uttänkta Direktiv”. Du kan GUD uppfattas som det centrala värdet i ditt liv, det som du ordnar allt annat kring. Det är det centrala värdet som skänker ordning, mening och syfte åt allt annat du gör.

Om du bygger upp ditt liv med förnuftet i centrum är din GUD förnuftet. Om du bygge upp det kring dina fyllor och bakfyllor är di GUD spriten. Varje aktivt drickande missbrukare har en Gud vid namn alkohol eller droger. Du vill kanske inte erkänna det, men om du är kemiskt beroende och aktivt dricker eller tar droger, vad är då den organiserande principen i ditt liv? Kemikalierna. Om du är tvångsätare är di GUD maten. Om du är medberoende är din GUD en annan person som du försöker ta hand om och bota.

Din Gud är den är den centrala principen, den centrala meningen, det centrala syftet i mitt liv. Och att ”dyka” är helt enkelt ett erkänna detta faktum, offentligt och privat. Du dyrkar din gud vare sig du vill eller ej när du inför dig själv bekräftar: ”Ja, detta är den centrala meningen, det centrala syftet i mitt liv.” Vad du ofta inte förstår är att du har makt att välja vas du ska dyrka.


Nästa stadium är att låtsas att denne hypotetiske Gud faktiskt existerar; sedan börjar du kommunicera med Honom och ser vad som händer.


2. Du bestämmer dig för att tro att det är möjligt att etablera ett personligt förhållande till Gud sådan du uppfattar Honom.

Somliga människor undrar: ”Om jag själv konstruerar min gudsuppfattning, hur ska jag då kunna etablera ett förhållande?” De två nyckelfrågorna här måste vara: (1) ”Om den Guden existerade, skulle jag kunna nå fram till denne Gud sådan jag uppfattar honom?” och (2) ”Ger min uppfattning om Gud mig en högre makt som intresserar sig för mig?! Om svaret på endera frågan är nej har du skapat ett ”gudsbegrepp” som inte kommer att vara till någon större hjälp för dig, och kanske bör du då tänka igenom saken och finna ett bättre begrepp.

Jag tror inte att det har någon större betydelse om den Gud du föreställer dig verkligen finns eller bara är ett ta. De bästa filosofiska åsiktsriktningarna säger att det är omöjligt att bevisa att Gud finns eller inte finns.

Eftersom alkoholister inte med säkerhet kan veta om Gud finns eller ej är det till god hjälp att tänka igenom saken på et annat plan genom att ställa frågan: ”Vilket får bäst konsekvenser för mig att jag tror att Gud finns eller att jag tror det?” Många människor finner stöd i tanken att Gud finns även om Han kanske inte gör det. Vad har du att förlora?

Och på ett tredje plan måste du finna ett svar på denna fråga: ” Exakt vad för slag Gud är värdig min tro?” Du har både makt och rätt att skapa det gudsbegrepp du själv föredrar. Du kan välja. För de flesta gånger under tillfrisknandet.

Var och en som ger sig ut på ett andligt sökande eller en andlig resa försöker förstå hur världsalltets icke – fysiska dimension är beskaffad. Du vill veta: ” Hurdan är jag? Vad är mitt innersta? Vad är min själ? Vad är ”anden”? Vad är denna psykiska kraft som driver mig framåt?” Dessa och andra filosofiska frågor utgör det andliga sökandet under elfte steget.


Efterhand som du lär dig mer definierar du vad du tror på. Denna process kallas för ”utvidgat medvetande”, men det är viktigt att vara försiktig. Många österländska filosofier framhåller att ”utvidgat medvetande” betyder att inte vara medveten om något alls, och det är inte medvetande utan medvetslöshet.

När du blir medveten om något ”vet” du, och du vet på en rad olika nivåer. Du vet intellektuellt och rationellt. Du vet i hjärtat med dina känslor och i hjärnan genom din intuition. Och när du vet kan du dela med dig av det du uppfattar som sanningen, och andra människor kommer också att ”veta”. Och du kan känna det. Det kallas ”sanningens goda cirkel”. Människans medvetande är skapat för sanning. Sanning är nödvändig för tillväxt och tillväxt är nödvändig för nykterhet.

3. Du ber och mediterar om ett yttryck för tron på ett förhållande till Gud kommer att utvecklas.

När du bestämmer dig för att tro att det är möjligt att nå fram till Gud och att du ä värdig att försöka kommunicera med Gud gör du ett försök. Om du inte avskärmar dig från början och är föraktfullt inställd innan du har undersökt saken så inser du att ett förhållande till Gud skulle vara en verkligt intressant och värdefull erfarenhet. Så du bestämmer dig för att göra ett försök.


Du kan betrakta det som ett experiment. Många människor vägrar att tro utan att ens ha försöker. Du för din del bestämmer dig för att försöka. Du skapar ett stabilt gudsbegrepp och ber till det. Tillåt mig föreslå en enkel metod som omfattar två processer – bön och meditation. Bön är att tala till det du uppfattar som Gud. Du klär i ord vad du vill att Gud sådan du uppfattar honom ska göra för dig. Du identifierar vad du önskar från Gud. Meditation är att lyssna efter svar, eller att upptäcka vad Gud vill att du ska göra för Honom eller Henne.

Somliga människor säger att Gud är någonstans ”utanför”. Andra säger att Gud är vårt omedvetna och finns inom oss. Jag vet inte vilket som är rätt, eller om någotdera är det, och jag är inte säker på att det har någon betydelse, för enligt min erfarenhet är dialogprocessen i sig själv mycket välgörande.

I en bok med titeln Thinks and Grow Rich rekommenderar Napoleon Hill en övning. Han föreslår att vi i fantasin skapar en panel av rådgivare och utser historiska gestalter vi respekterar som medlemmar av panelen – människor som Abraham Lincoln eller Martin Luther King. Varje dag sammankallar vi våra ”rådgivare”. Vi ställer en fråga till dem och föreställer oss hur de skulle svara. När vi utarbetar svaret försöker vi tillfälligt anta varje rådgivares värderingar i tur och ordning och föreställa oss vilket svar han skulle ge. Det finns vissa människor som tror att när man livfullt föreställer sig en sådan panel av rådgivare skapar eller kontaktar man faktiskt ”andliga rådgivare”. Jag tror att de är skapelser av vår egen hjärna och vår egen fantasi, men inte desto mindre kan sådana övningar vara mycket lärorika och hjälpa oss att betrakta ett problem ur ett nytt och annorlunda perspektiv.


När du gör dig en bild av någon som dy respekterar och föreställer dig vilka råd denna person skulle ge dig antar du tillfälligt de egenskaper och värderingar som du tror att denna person hade. För en kort stund blir du mer lik honom eller henne. Denna övning tvingar dig att vidga dig själv och ditt värdesystem. Det gör det möjligt för dig att komma i kontakt med delar av dig själv som du tidigare inte visste existerade.

Det finns faror förknippade med att tro att dessa tänka rådgivare är verkliga andliga rågivare. Den största faran är att du avskaffar dig egen makt. I grund och botten säger du till dig själv: ”Jag formulerade inte svaret, för det har min andlige vägledare som gjorde det. Jag har inte ansvaret, för det har min andlige vägledare.” det kan få folk att förringa den makt deras egna sinnen har.

När du har definierat ditt gudsbegrepp genom att göra dig en klar föreställning om hur du skulle vilja att Gud var beskaffad försöker du kommunicera med denna Gud. I grund och botten måste du vara beredd att använda bön och meditation för detta syfte. Hur gör man det? De Tolv Stegen och De Tolv Traditionerna innehåller klara anvisningar om hur man ber och vad man ska be om. 2insikt om Guds vilja med dig och styrka och mod att utföra den” din nästa utmaning.

4. Du inriktar din bön och meditation på att få insikt om Guds vilja med dig och mod att utföra den.

Vad är ”insikt om guds vilja”? Jag uppfostrades som katolik och vi kallade det för ”kallelse” vetskap om vad Gud ville att jag skulle göra med mitt liv. Människor som tillfrisknar vill få veta vad det är meningen att de ska göra med sina liv, vilket deras andliga uppdrag är.

Vad är det egentligen meningen att du ska göra med ditt liv? Vilka är dina naturliga anlag och fallenheter? Till vilket högre syfte eller värde kan du anförtro dig? Det är den insikten du ber om. Du ber om att få klarhet i vad du kan göra med ditt liv nu när du är nykter. Du ber om att finna en handlingsväg som gör dig harmonisk, får dig att känna dig hel och fullständig, läker dig och låter dig växa.

En gång lyssnade jag på ett föredrag av Stephen Glenn, expert på sund barnuppfostran, som definierade sitt gudsbegrepp på ett mycket enkelt sätt. Han sade: ”För mig är Gud, eller högre väsen, ett värde, en kunskap eller en energikälla utanför mitt eget jag som ger mål och mening i livet. Det är ett värde större än jag själv som kommer att leva vidare när jag är död och som gör livet värt att leva”.


5. Du gör personliga erfarenheter som bekräftar at ditt andliga program fungerar.

Människor som tillfrisknar söker erfarenhet som utgör bevis på att deras andliga program fungerar. De försöker komma i kontalt med Gud och se om något verkligen händer. Det är provet, det påtagliga beviset. Som fader Martin uttryckte det: ”Jag bryr mig inte om hur skicklig du är som kock. Om du bakar en paj, äter den och mår illa är det en dålig paj! Jag bryr mig inte om hur bra något är i teorin. Om du prövar det och det inte fungerar är det en usel teori.”

Nyktra människor prövar ett andligt förhållningssätt till tillfrisknandet, och om det inte fungerar släpper de det. Men om de prövar det och det inte fungerar släpper de det. Men om de prövar det och något positivt händer återvänder de gång på gång till det. De flesta människor som prövar ett andligt förhållningssätt upptäcker att något händer. Det genomgår en personlig omväxling. De får en andlig erfarenhet eller genomgår ett andligt uppvaknande.


6. Du har förändras på grund av dina erfarenheter.

De viktiga frågor som måste ställas är: ”Har du förändras på grund av dina erfarenheter?” Är du annorlunda på något sätt?” Med andliga terminologi kallas detta ofta för ”personlig omvandling”. Många människor har vittnat om avgörande förändringar i deras inställning till sig själv och i hur de uppfattar och förhåller sig till världen till följd av sitt arbete med ett andligt program.

En psykolog vid namn Abraham Maslow gjorde det acceptabelt inom psykologkretsar att tala om andliga upplevelser. Han studerade synnerligen effektiva människor och upptäckte att de flesta av dem rutinmässigt hade starka andliga erfarenheter. Hans forskning visade också att när människor kom längre i fråga om själaktning och självförverkligande ökade också antalet andliga erfarenheter de hade dramatiskt.


Under andliga erfarenheter har du en enastående känsla av välbefinnande. Det är som om du om du hade slutit fred med världsalltet. Du känner dig enormt betydelsefull och oerhört obetydlig på samma gång. Du känner att du är en del av något som är större än du och på grund av det känner du sinnesro, ett enastående tillstånd av välbefinnande. För en stund tycks allt vara som det ska i världen och du är precis där du borde vara just när du borde vara där.

Dessa stunder av omvandling är möjliga, och de ingår i tillvaron för många människor som tillfrisknar.

7. Du erkänner för dig själv och för andra att du har förändrats på grund av dina erfarenheter.

Den mänskliga hjärnan är utformad för att handskas med sanningen, och för att finna sanningen måste du vara beredd att ärligt dela och kritiskt utvärdera dina erfarenheter under tillfrisknandet. När du får en ny, positiv erfarenhet erkänner du det ärligt. Samma sak gäller om du försöker få en ny erfarenhet och det inte fungerar. Du måste ärligt utvärdera de negativa resultaten lika väl som de positiva.

Denna utvärdering kan vara vår. De flesta människor som tillfrisknar upplever programmets andliga beståndsdel på ett unikt och personligt sätt. En annan människas känsla av andlighet är inte nödvändigtvis likadan som din. De andliga övningar som fungerar bra för henne fungerar inte för dig. Det är därför som omutlig ärlighet är av nöden. Du måste börja jämföra intryck och se vad som fungerar och vad som inte gör det. Det är viktigt på möten berätta om dina experiment med andlighet. När du berättar om något som du är i färd med att pröva delar du egentligen med dig av dina erfarenheter som ett slags utvärdering. Du lär dig också av andra som har gjort likartade experiment. Nä du har fått tillräckligt med information genom egna och andras erfarenhet väljer du vad du ska betrakta som sant och osant, samtidigt som du ständigt håller i minnet att ”sanningen” ständigt måste utvärderas på nytt. Din uppfattning om vad som är sant förändras efterhand son du växer och utvecklas.

”Sund” andlighet får dig att växa och utvecklas och gör dig på sikt starkare. Till sist hjälper den dig att möta döden med mening, mål, värdighet och styrka.

En vän till mig vid namn Tom var döende i cancer. Tom var ateist, och mot slutet av hans liv hade vi flera djuplodande diskussioner om livet, döden och föreställningen om en Gud eller högre makt. Flera månader innan han dog reste vi bort över ett veckoslut för att övernatta i öknen. Det var dags för oss att ta farväl av varandra. Vi satt uppflugna på hans fordon i solnedgången och såg hur trehjuliga motorcyklar rev upp sand i öknens dyner, och vi pratade om andlighet.

”Tom, du är ateist”, började jag trevande. ”Hurdan är din känsla av andlighet?”
”på ett plan tror jag att det fanns en gud.” Tom såg ut över öknen på den sjunkande solen och färgerna som återkastades i sanden. ”Jag ser mig omkring”, sade han, ”och jag vet att det måste finnas någon därute som gör solnedgångar bättre än jag gör. Det finns någon eller något som gör träd bättre än jag gör. Det är mitt gudsbegrepp. Det finns någon organiserande princip i universum som organiserar världen bättre än jag skulle kunna göra.”

Tom teg ett ögonblick och gav mig sedan en djup, intensiv blick: ”Att stå ansikte mot ansikte med döden är skrämmande, men på ett plan vet jag att jag passar in någonstans i den där högre ordningen. Jag tror att när jag är död så är det slutet. Jag tror inte på ett liv efter detta eller att jag kommer att färdas genom en tunnel och komma ut på andra sidan. Jag kan helt enkelt inte förmå mig tro på det. Men jag vet att det fanns något skäl till att jag var en del av denna högre ordning. Jag gjorde så gott jag kunde och nu bryter jag upp.”

Innan Tom dog bad hans sin fru framföra ett sista budskap till människorna som gick till hans minnesgudstjänst. Toms budskap till oss var följande: ”AA:s steg fungerar och dess löften blir verklighet.”

Om du känner någon som är döende så prata förtroligt med vederbörande, särskilt om det är någon som arbetar med tolvstegsprogrammet och har mognad nog att tala om det han eller hon upplever. Tom delade med sig av sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp ända till sin död, och det gjorde att hans död berikade mig. Det ingår i programmet. Människor växer genom att dela med sig till andra.

Medans jag såg Tom dö, medans jag såg hur han använde tolvstegsprinciperna för att få mod att möta döden, måste jag stanna upp och fråga mig: ”Varför sökte han inte stöd i ’ Leo Buscaglia? Varför sökte han inte stöd hos en teolog eller psykolog? Varför föll han tillbaka på stegen? Jag vet inte svaret. Jag kan bara begrunda detta förhållande. Jag har sett mer än en person i programmet dö, och stegen har hjälpt dem att göra det med heder och värdighet. Det lämnade detta livet med en känsla av mål och mening.

Men håll i minnet att det också finns destruktiva former av andlighet, sådana som gör en väl till mods på kortare sikt men försvagar i det långa loppet. Jag är skrämd av att kulter som hjärntvättar folk har blivit framgångsrika. De manipulerar och utnyttjar folk samtidigt som de påstår att de lär dem andlig tillväxt. Det betyder föga om de är ”vetenskapliga” kulter som scientologerna eller andliga kulter som många av de fundamentalistiska religiösa kulter som använder kristendomen som en fasad bakom vilken de kontrollerar och manipulerar folk.

Under ditt andliga sökande måste du vara försiktig. Det finns många andliga inriktningar som avstänger tillfrisknande människor från tolvstegsprogrammet. Jag känner inte till någon legitim andlig eller religiös inriktning som har några invändningar mot att dess medlemmar tillhör AA:s tolvstegsgemenskap. Om du överväger att slå in på en andlig väg som uppmanar dig att överge AA och ditt program gör tillfrisknande… så spring mot närmaste utgång!

Saker att komma ihåg.
När du genomför elfte steget innebär det att du:

1. Bestämmer dig för att tro på en högre makt och att kalla denna högre makt för Gud.
2. Bestämmer dig för att tro att det är möjligt att etablera ett personligt förhållande till Gud sådan du uppfattar Honom.
3. Ber och mediterar som ett uttryck för tron på att ett förhållande till Gud kommer att utvecklas.
4. Inriktar din bön och meditation på att få insikt om Guds vilja med dig och styrka att utföra den.
5. Får personliga erfarenheter som bekräftar att ditt andliga program fungerar.
6. Har förändrats på grund av andliga erfarenheter.
7. Erkänner för dig själv och för andra att du har förändrats på grund av dina andliga erfarenheter.
Skicka en kommentar